मौरीमा लाग्ने प्रमुख रोगहरु, सुलसुले तथा शत्रुजीवको पहिचान र तिनको व्यवस्थापन 6.37 MB
आधारभूत मौरीपालन प्रविधि पुस्तिका 6.45 MB
कृषक तालिमको निवेदन ढाँचा 80.15 KB
गुणस्तर रानी उत्पादन प्रविधि पुस्तिका 3.35 MB
मौरीजन्य उत्पादनहरु र तिनको प्रशोधन, भण्डारण तथा प्रयोग 7.75 MB
व्यवसायिक कीट विकास कार्यक्रम कार्यविधि २०७८ 12.74 MB
नेपालमा असल मौरीपालन अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका २०७४ 1.22 MB